Welke onderwerpen worden er behandeld

Voortbordurend op de vorige keer, hieronder de stand van zaken van de diverse onderwerpen.

Bestuur

Nog steeds hebben we geen nieuwe penningmeester, dat legt momenteel een zware wissel op het bestuur. Voorlopig hebben we een tijdelijke oplossing, Jan Kraakman zal “for the time being” de zaken waarnemen. Gelukkig hebben we wel iemand gevonden om de ledenadministratie bij te gaan houden. Jacqueline Minnesma zal deze taak op zich nemen, waarvoor in ieder geval vanaf deze plaats al een woord van dank.

Bollen planten

Noteert u maar vast in de agenda: woensdag 8 november gaan we samen met de scholen (en met hulp van de gemeente) bollen planten. Op dit moment is goed zichtbaar in de wijk waar we al eerder bollen hebben geplant. Een leerpuntje van de laatste keer is dat we de plaats waar we gaan planten een dag van te voren eerst “poepvrij” moeten maken. Jammer dat hondenbezitters dit niet uit zichzelf standaard doen.

Duurzaamheid

Over dit onderwerp is geen voortgang te melden. Alle partijen die hier mee bezig zijn, o.a. de gemeente, Hart voor Stad en Paul Carree, wachten met nieuwe afspraken. Ideeën zijn er wel, het moeilijkste is om een vervolg te geven aan de ideeën. Overigens kunt u via de gemeente nog steeds mee doen aan diverse duurzame initiatieven: woningisolatie en zonnepanelen zijn de populairste onderwerpen.

Activiteiten in 2017

In 2017 zullen we weer een aantal activiteiten ontplooien. Op 8 april is er een voorjaarsmarkt in het winkelcentrum. Een aantal winkeliers doet wat extra’s, er is muziek, een clown en wij zullen met een kraam aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden of gewoon voor een praatje. Op 16 december is er weer een wintermarkt. De bedoeling is om die dag wat groter aan te pakken dan afgelopen december. Daarnaast willen we in juli een zomeractiviteit organiseren. De eerste ideeën staan op papier en worden verder uitgewerkt. Volgende keer leest u hier meer over. In het najaar houden we nog een thema avond. Een onderwerp is nog niet gekozen maar we willen iets over de buurt of een actueel onderwerp op de agenda zetten.

Glasvezelnetwerk

We hebben contact gehad met diverse kabelbedrijven over dit onderwerp. Aanleggen van glasvezelkabels moet eerst onderzocht worden. Er moeten voldoende klanten zijn anders beginnen ze er niet aan. Daarnaast komen de kosten voor rekening van de aanvragers. Het gaat dan om grote bedragen (in de orde van € 25.000). Wij vragen ons af of we hier de handen voor op elkaar krijgen. Toch laten we dit onderwerp nog niet rusten en gaan er mee  verder.

Hoogspanningsmasten

Zoals vorige keer al gemeld is Tennet nog bezig met nieuwe isolatoren om het lawaai te verminderen.

Inverdan West

Tijdens het overleg dat we op 13 februari hadden zijn weinig nieuwe zaken gemeld. Diverse bouwplannen staan op punt van beginnen. Diverse vergunningen zijn verleend en het is nu vooral zaak om alles goed op elkaar af te stemmen zodat de bereikbaarheid niet in het geding komt. De laatste flat van de Spoorstrip en de grondgebonden woningen ervoor zijn al bijna klaar, komende zomer kunnen we de eerste bewoners verwachten. Het oude belastingkantoor en de oude school op Cypressehout 100 zullen snel gesloopt worden om plaats te maken voor nieuwe woningen. Op de plek van de oude school komen koopwoningen in het duurdere segment. Naast het belastingkantoor wordt begonnen met duurdere huurwoningen (in een torenflat). Daaromheen komen zowel grondgebonden huurwoningen als huur appartementen. Voor de zomer wordt gestart met de bouw van Zaans Fier, het appartementen gebouw naast het Zaan Inn hotel.

De aanpassingen aan het kruispunt Ebbehout/Cypressehout – Houtveldweg loopt redelijk op plan. De sneeuw en vorst in februari heeft voor enige vertraging gezorgd. Volgens de gemeente is de opleverdatum echter niet in het geding.

In februari is de gemeente ook begonnen met de aanleg van de bruggen vanaf de Aubade naar de Eilanden. Oplevering staat gepland voor de zomer en de eerste contouren zijn al zichtbaar.

Eind maart zitten we weer met de gemeente om tafel en zullen o.a. bespreken wat er met het stationsplein gaat gebeuren. Eind van het jaar gaat het hotel open en zullen nog eens een keer een deel van de fietsenrekken verplaatst moeten worden. De vraag is echter waar naar toe? Naast de roltrap staat het al vol, dus .. Wij pleiten voor een oplossing vlak bij het station om te voorkomen dat overal fietsen worden neergezet buiten de reguliere plaatsen.

Goed nieuws is dat het laatste afwerkpunt van de Aubade ook eindelijk is opgelost. De gemeente verplaatst de glasbak naar een plek in de buurt van supermarkt Deen. Er waren klachten over het lawaai van de glasbak en de gemeente heeft daarom besloten om de bak te verplaatsen. Als u dit leest zullen deze werkzaamheden al uitgevoerd zijn.

OMV werkgroep Hart voor Stad

Door diverse perikelen bij Hart voor Stad is er een tijdje niet vergaderd. Eind maart wordt de draad weer opgepakt en als er voor ons relevante zaken zijn zal ik die de volgende keer melden.

Openbare ruimtes schouwen

Op 13 mei en 10 juni zullen we weer gaan schouwen. Als eerste op 13 mei de “schrijfstersbuurt”, dit is de wijk aan de westkant bij de Busbrug. We hopen dan weer met een aantal bestuursleden door de straten te lopen en de openbare ruimte te schouwen. Naast dat we zwerfvuil opruimen willen we vooral met bewoners in gesprek om te horen wat er speelt in de wijk. Op 10 juni doen we hetzelfde in Murano en de Spoorstrip. Omdat deze wijk dan grotendeels af is, een goed moment om te schouwen.

Met Frank Peters van de gemeente bespreken we de afwijkingen die we zien en kijken hoe dit hersteld kan worden. Er staan nog een paar punten van eerdere schouwen open die we ook de komende tijd hopen af te handelen. Inzicht in de planning van riolerings- en  herstratingswerkzaamheden hebben we nog niet. Maandag 20 maart hebben we een gesprek met Frank Peters en gaan dit nogmaals bespreken. Overigens is er in diverse straten in de omgeving van de Max Havelaarstraat grondonderzoek gedaan en er is gemeten. Dit alles als voorbereiding op de werkzaamheden.

Overleg met wijkwethouder, wijkmanager en Belangenvereniging Westzanerdijk

Geen belangrijke zaken uit het overleg dat we op 7 februari met Yassmine el Ksaihi hadden. Gelukkig is het relatief rustig in de wijk, dat scheelt behoorlijk. Op 20 maart zitten we weer bij elkaar en dan schuift Frank Peters ook aan. Frank is verantwoordelijk voor de openbare ruimte terwijl Yassmine zich met het sociale bezig houdt.

Plan voor de Stad, MAAK Zaanstad

Op 15 februari hadden we een gesprek met Rita Visscher over het MAAK programma. Voor Westerwatering staat er nog niet veel op het programma. Wij maken ons zorgen over de afronding van het Inverdan programma (dat eind 2018 stopt). Wij verwachten dat dan nog lang niet alles af is, o.a. de langzaam verkeer route over het spoor, en zijn benieuwd hoe de gemeente gaat zorgen voor de voortgang. Ook aan de grote infrastructurele vraagstukken zal op tijd moeten worden begonnen. De bereikbaarheid van Westerwatering is één van de vraagstukken waar nog veel “studie uren” voor nodig zullen zijn. Verder is het onderwerp parkeren zo langzamerhand ook een issue aan het worden. De bouwplannen gaan maar door en niet overal is parkeerruimte. Dat legt druk op de al bestaande wijk met alle gevolgen van dien. Zo is parkeren op de Aubade en de Opera niet eenvoudig. De bezettingsgraad overdag is 100%, dit terwijl de meeste bewoners dan weg zijn. Zolang hier gratis geparkeerd kan worden is dit een ideale plek voor bewoners van Murano, winkelend publiek in de stad, vakantiegangers die de trein naar Schiphol nemen en veel ambtenaren die op het Stadhuis werken. We hebben afgesproken om eind april een vervolggesprek te hebben met elkaar waarbij ook Anette Gnodde aanwezig is die het MAAK programma voor de westkant doet.

PR en contact met leden

Op zaterdag 8 april staan we weer met een kraam in het winkelcentrum. Als u tijd heeft kom dan langs voor een praatje, we spreken u graag om te horen wat u bezig houdt in uw eigen leefomgeving. Maandag 10 april houden we onze ledenvergadering. We hebben er voor gekozen deze keer geen speciale avond te beleggen maar een bestuursvergadering te gebruiken om verder met u te praten over de diverse onderwerpen. Uiteraard zullen we de begroting van 2017 met u doornemen en verslag doen over 2016, incl. de resultaten van de kascontrole commissie. Ook zijn nieuwe bestuursleden en nieuwe kascontrole commissieleden welkom. Tot 10 april.

Slijptreinen

Prorail heeft gereageerd op onze vraag om meer informatie over de slijptrein. Als ik dit schrijf (18 maart) is de definitieve afspraak nog niet bevestigd, volgende keer meer.

Verkeer- en parkeerzaken

Frank Peters wil graag met ons nog eens kijken naar de situatie bij de Nieuwendamstraat. Ondanks dat de gemeente eerder geen reden zag om de situatie te verbeteren, ligt er nu een nieuwe kans. We wachten deze uitkomst af voordat VVN een “second opinion” gaat geven. Wellicht toch nog een positief resultaat dat de verkeersveiligheid ten goede komt. Als eerste moeten de jeugdige scholieren hier van gaan profiteren, als tweede de chauffeurs die de kinderen brengen en als derde de wijkbewoners. Wordt vervolgd.

Spoorse Doorsnijding

Een tijdje is het stil geweest rondom dit onderwerp. Toch is er flink aan gewerkt door Movares en de gemeente. Er ligt een plan voor een tunnel inclusief het omliggende wegennet. Naar verwachting zal de gemeenteraad in april hierover debatteren en een besluit nemen. Daarna kan er dan begonnen worden met de voorbereiding van de uitvoering en kunnen wij over het stuk spoor naast Westerwatering verder gaan praten.

Westerwatering fietstunnel (het Spits tunneltje)

Sinds de aansluiting vanaf het fietspad aan de westkant van de Provincialeweg is gemaakt, zijn er een aantal ongevallen en bijna ongevallen gebeurt. Vanuit de fietsersbond is er een overleg opgestart met o.a. de gemeente, Compaen, politie en ons om te kijken of de tunnel veiliger gemaakt kan worden. Er zijn al een aantal overleggen geweest en een tweetal verbeterplannen opgesteld. De gemeente gaat deze plannen uitwerken en kijken of ze haalbaar zijn. Het kan nog wel tot de zomer duren voor er een uitvoerbare oplossing is. We houden u op de hoogte.

Op onze website staat ook een link naar de laatste nieuwsbrief over de werkzaamheden aan de N516, de Thorbeckeweg. U kunt zich zelf ook abonneren op deze nieuwsbrief. Tot zover weer een beknopt overzicht waar we allemaal mee bezig zijn. Wilt u ons daar bij helpen? Stuur een berichtje of bel, achter in de krant staan mijn gegevens.

JOOP.